Kontakt i zapisy

Zgłoszenia kandydatów przyjmowane będą od 1 września 2023 r. w godz. 9.00-14.00 w Sekretariacie Ekumenicznej Szkoły Biblijnej przy Wydziale Duszpasterstwa Archidiecezji Łódzkiej ul. ks. I. Skorupki 3 w Łodzi.

Telefon:
42 6648751 lub 42 6648750

Adres email: sekretariat@ekumenicznaszkolabiblijna.pl

Ekumeniczna Szkoła Biblijna

zasady rekrutacji

Aby stać się słuchaczem Ekumenicznej Szkoły Biblijnej w Łodzi należy:
1. Wypełnić formularz zgłoszeniowy (do pobrania na stronie Szkoły)
– w formularzu znajduje się miejsce na rekomendację duszpasterza własnej Wspólnoty Kościelnej
(w przypadku osób duchownych wymagane jest umieszczenie pisemnej zgody przełożonego).

2. Wypełnić dokumenty RODO (do pobrania ze strony Szkoły)

3. Kandydat zostanie powiadomiony o przyjęciu do Ekumenicznej Szkoły Biblijnej w Łodzi i poproszony o uzupełnienie pozostałych formalności.

4. Po uzyskaniu informacji o przyjęciu (nie wcześniej), należy wpłacić kwotę 400 zł na funkcjonowanie Szkoły i przedstawić dowód wpłaty.
(konto Kurii Archidiecezji Łódzkiej 22124030281111000028240033 z dopiskiem Ekumeniczna Szkoła Biblijna).

Dokumenty można przesłać w formie skanu na adres internetowy szkoły sekretariat@ekumenicznaszkolabiblijna.pl

(w dniu pierwszych zajęć należy przekazać oryginały) lub przesłać pocztą zwykłą na adres:

Ekumeniczna Szkoła Biblijna
w Łodzi – Sekretariat
ul. Ks. I . Skorupki 3
90 – 458 Łódź

Zakończenie roku szkolnego wiąże się z wydaniem certyfikatu, który nie jest tożsamy ze świadectwem ukończenia studiów podyplomowych, czy dyplomem studiów wyższych. Nie wynika z niego fakt nabycia uprawnień zawodowych. Warunkiem uzyskania certyfikatu jest obecność na przynajmniej 7 z 10 dni wykładowych.